Kadra

MariaSzare

Maria Słubicka-Podejko – Dyrektor artystyczny kursów, skrzypce, zespoły kameralne

Studia muzyczne ukończyła w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, w klasie skrzypiec u prof. Tadeusza Wrońskiego i doc. Stanisława Kawalli. Przez wiele lat grała w kwartecie smyczkowym Magdaleny Rezler. Zespół ten był laureatem III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Budapeszcie oraz konkursów krajowych. Przez wiele lat była członkiem zespo­łu Kame­ra­li­stów Fil­har­mo­nii Naro­do­wej pod kie­run­kiem Karola Teut­scha,  z którym odbyła wiele tournee po Europie, Azji, Ameryce Północnej i Australii. Była wieloletnim profesorem Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Związana z warszawskim Liceum Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Wielokrotna przewodnicząca i członek przesłuchań i konkursów ogólnopolskich, regionalnych i szkolnych (Olsztyn, Wrocław, Katowice, Poznań, Stalowa Wola i Warszawa). Współpracowała ze szkołami muzycznymi w Siedlcach i Płocku. Jej wychowankowie są członkami orkiestr: Filharmonii Narodowej w Warszawie,  Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Orkiestry Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, a także zespołów zagranicznych: w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych.  Z kursami jest związana od ich powstania.


krzysztof-podejko

Krzysztof Podejko – skrzypce, czytanie a’vista

Stu­dia wio­li­ni­styczne odbył w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szkole Muzycz­nej w War­sza­wie (obec­nie Uni­wer­sy­tet Muzyczny Fry­de­ryka Cho­pina) w kla­sie skrzy­piec prof. Ireny Dubi­skiej. W ramach stu­diów pody­plo­mo­wych pra­co­wał z prof. Tade­uszem Wrońskim. Jest lau­re­atem I nagrody na Ogól­no­pol­skim Mię­dzy­uczel­nia­nym Kon­kur­sie Muzyki Kame­ral­nej w Łodzi, I nagrody na Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie skrzyp­co­wym w Mark­neu­kir­chen (Niemcy ), I nagrody i Grand Prix na Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Kwar­te­tów Smycz­ko­wych w Col­mar (Francja). Pra­co­wał z zespo­łem Kame­ra­li­stów Fil­har­mo­nii Naro­do­wej pod kie­run­kiem Karola Teut­scha, a póź­niej z Pol­ską Orkie­strą Kame­ralną Jerzego Mak­sy­miuka. Był człon­kiem „Kwar­tetu Pol­skiego” i słyn­nego „Kwin­tetu War­szaw­skiego” z Wła­dy­sła­wem Szpil­ma­nem, Ste­fa­nem Kamasą, Andrze­jem Orki­szem i Janem Taw­ro­sze­wi­czem. Jako soli­sta i kame­ra­li­sta odbył sze­reg tour­née kon­cer­to­wych w całej Euro­pie, Austra­lii, Nowej Zelan­dii, Japo­nii i USA. Wystę­po­wał w słyn­nych salach jak: Wig­more Hall (Lon­dyn), Came­gie Hall (Nowy Jork), Sala Pley­ela (Paryż), Fin­lan­dia Hause (Hel­sinki), Uni­wer­sy­tet Mexico, Opera w Syd­ney, Con­cert­ge­bouw (Amster­dam), Sala im. M. Glinki (Peters­burg), Grand Audy­to­rium de Radio France (Paryż), Art Cen­ter (Taegu, Korea Płd.). Doko­nał wielu nagrań dla roz­gło­śni radio­wych w Ber­li­nie, Kolo­nii, Düs­sel­dor­fie, Bazy­lei, Bemie oraz dla Pol­skiego Radia. Był rów­nież kon­cert­mi­strzem w War­szaw­skiej Ope­rze Kame­ral­nej i I kon­cert­mi­strzem orkie­stry Sta­at­sthe­ater w Darm­stadt (Niemcy). Pro­wa­dzi semi­na­ria dla uczniów i nauczy­cieli róż­nych szcze­bli. Jest rów­nież juro­rem prze­słu­chań i kon­kur­sów. Pro­wa­dził Kursy Mistrzow­skie w Lubli­nie, Kyong Ju — Som­mer Music Camp&Festival (Korea Płd.), Forum Muzyczne „Od Cho­pina do Górec­kiego” (AMFC w War­sza­wie), Kursy Mistrzow­skie dla stu­den­tów Uni­wer­sy­tetu SOAI w Osace. Przez trzy seme­stry pro­wa­dził klasę skrzy­piec jako Visi­ting Pro­fes­sor w Keimy­ung Uni­ver­sity Daegu (Korea Płd.), a następ­nie dwa seme­stry w Keimy­ung F. Cho­pin Aca­demy of Music Daegu. Jest eks­per­tem Pań­stwo­wej Komi­sji Akre­dy­ta­cyj­nej przy Mini­ster­stwie Edu­ka­cji. W marcu 2004 roku z rąk Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej otrzy­mał tytuł pro­fe­sora sztuk muzycznych. Od 1990 roku pro­wa­dzi mistrzow­ską klasę skrzy­piec w Aka­de­mii Muzycz­nej im. Fry­de­ryka Cho­pina w War­sza­wie (obec­nie Uni­wer­sy­tet Muzyczny Fry­de­ryka Chopina).


Jacek Siemek

Jacek Siemek – skrzypce, studia orkiestrowe, czytanie a vista

Studia ukończył w Katowickiej Akademii Muzycznej w klasie skrzypiec prof. Pawła Świętego. Jest pierwszym skrzypkiem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia ( dawniej WOSPR ), z którą uczestniczył w koncertach na całym świecie. Pełni funkcję koncertmistrza w orkiestrze kameralnej „Camerata Impuls”. Ponadto jest prymariuszem kwartetu smyczkowego „Verbum”. Jest cenionym pedagogiem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Bytomiu, wychowawcą licznych laureatów konkursów ogólnopolskich. Jego absolwenci kontynuują naukę na akademiach muzycznych w kraju i za granicą. Od kilku lat jest również wykładowcą w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.


maciej

Maciej Przestrzelski – skrzypce, studia orkiestrowe, zespoły kameralne, orkiestra

W 1994 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec prof. Marii Słubickiej-Podejko. W czasie studiów był koncertmistrzem Orkiestry Symfonicznej Akademii, z którą koncertował w kraju i za granicą z takimi artystami jak Konstanty Andrzej Kulka, Krzysztof Jakowicz, Jean Pierre Rampall, Krzysztof Jabłoński, Piotr Anderszewski. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w orkiestrze Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, gdzie jest drugim koncertmistrzem i zastępcą kierownika grupy II skrzypiec. Współpracował również z orkiestrami: Polską Orkiestrą Radiową, Sinfonią Varsovią, Małą Filharmonią, Cameratą Vistulą, dokonał także wielu nagrań. Jest pomysłodawcą i I skrzypkiem kwartetu smyczkowego „Fobos” złożonego z członków orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej, z którym koncertował w kraju i nagrywał płyty m.in. dla Krzesimira Dębskiego, Michała Bajora, Jacka Kaczmarskiego, zespołu Myslovitz, Leszka Możdżera czy Piotra Rubika. Współpracuje z kompozytorami młodego pokolenia m.in Maciejem Zielińskim, Pawłem Mykietynem, uczestnicząc w projektach muzyki współczesnej i filmowej. Od roku 2009 jest muzykiem „Amabile Piano Trio”, z którym współtworzy spektakle poetycko-muzyczne, z największymi mistrzami słowa w Polsce, między innymi z Krzysztofem Kolbergerem, Jerzym Zelnikiem, Katarzyną Łaniewską, Andrzejem Ferencem. Rok Chopinowski 2010 Amabile Piano Trio uczciło programem „Dobry wieczór Monsieur Chopin” z poezją S.Wyspiańskiego, K.I.Gałczyńskiego, E.Brylla, J.Słowackiego z muzyką F.Chopina i słowem Krzysztofa Kolbergera. Od 1992 roku jest pedagogiem w ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie.


Bożena Binda-Maliszewska – skrzypce, zespoły kameralne

W 1991 r. ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Białymstoku.W roku 1986 rozpoczęła pracę jako nauczyciel gry na skrzypcach w PPSM im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego oraz pełni funkcję kierownika sekcji instrumentów smyczkowych i gitary. Od 2000 roku jest również pedagogiem ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Zasiada jako członek jury przesłuchań ogólnopolskich ,regionalnych i szkolnych. Ma bogate doświadczenie i duże osiągnięcia ,szczególnie w pracy z małymi dziećmi. Wychowawczyni laureatów konkursów skrzypcowych. Jej uczniowie z powodzeniem kontynuują naukę gry w szkołach muzycznych II st. Z kursami jest związana od 2005 r.


Jacek Wąsowicz

Jacek Wąsowicz – skrzypce, orkiestra

Absolwent Liceum Muzycznego w W-wie i Akademii Muzycznej (1969-1974) w Warszawie  w klasie prof. Ireny Dubiskiej. Studia podyplomowe ukończył w Brukseli (1976-1977) w klasie prof. Leona Ara. Od 1977 roku jest skrzypkiem w Brabanckiej Orkiestrze Symfonicznej (Het Brabants Orkest), a od 1989 roku drugim koncertmistrzem tej orkiestry. Długoletni primarius zespołu kameralnego (trio smyczkowe, kwinet, kwartet i trio fortepianowe) Ensemble Bois-le-Duc, jak również inicjator różnorodnych koncertów muzyki kameralnej.

Ania Skibinska

Anna Skibińska-Haponiuk – wiolonczela

W 1996 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Kazimierza Michalika oraz prof. Tomasza Strahla. Uczestniczyła w wielu kursach wiolonczelowych prowadzonych przez profesorów: 
K. Michalika, A. Orkisza, S. Firleja, T.Kuhne, T. Strahla, M. Sadlo, A. Bauera. Ukończyła również kursy kameralistyki u profesorów: B.Halskiej, M. Nosowskiej, K. Jankowskiej, 
A. Guza, K. Borucińskiej. Już podczas studiów rozpoczęła pracę w orkiestrze Teatru Muzycznego „Roma”
 w Warszawie. W latach 1996 – 2013 pracowała w Polskiej Orkiestrze Radiowej 
w Warszawie. W latach 1996-1998 była członkiem zespołu kameralnego „Brahms Trio” z którym w roku 1997 była finalistką Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej w Gdańsku. Współpracowała również z Filharmonią Lubelską oraz Polską Filharmonią Kameralną. Od 1994 zajmuje się pracą pedagogiczna w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych 
nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, gdzie obecnie pełni funkcję kierownika sekcji instrumentów smyczkowych, harfy i akordeonu. 
Prowadzi również warsztaty wiolonczelowe dla uczniów i nauczycieli. Jej wychowankowie są laureatami licznych konkursów wiolonczelowych: w Bydgoszczy, Sochaczewie, Łomiankach, Warszawie oraz przesłuchań organizowanych przez CEA.


Marta

Marta Namysłowska – skrzypce, zespoły kameralne, orkiestra

Urodziła się 25 września 1982 roku w Warszawie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w Podstawowej Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, gdzie jej nauczycielem prowadzącym była prof. Maria Słubicka – Podejko. Do roku 2001 kontynuowała naukę w Liceum Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, w klasie skrzypiec prof. Krzysztofa Podejki. W 2006 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec prof. Julii Jakimowicz-Jakowicz. Jest laureatką Regionalnych Przesłuchań Zespołów Kameralnych w Warszawie (1998 – I miejsce dla kwartetu, którego była członkiem) oraz Konkursu Zespołów Kameralnych im. Grażyny Bacewicz w Łodzi (1999 – II nagroda dla tego samego kwartetu oraz nagroda indywidualna za osobowość muzyczną). Uczestniczyła w wielu kursach muzycznych i master classes w kraju i za granicą (2002 Master Classe dla zespołów kameralnych z Emanuelem Axem, 2003 międzynarodowe Master Classe w Wiedniu, 2003 XIII Międzynarodowe Master Classe w Lehrte, 2005 Międzynarodowy Kurs i Festiwal im. Księżnej Daisy w Książu). Współpracowała z takimi profesorami jak: Ryszard Duź, Christiane Edinger, Tadeusz Gadzina, Piotr Janosik, Szymon Krzeszowiec, Franciszek Jurys, Kurt Lewin, Magdalena Rezler – Niesiołowska, Edward Zienkowski. W latach 2006 i 2008 wpółpracowała z Filharmonią Narodową, grając koncerty dla dzieci i młodzieży. Przez trzy lata była związana z Polską Orkiestrą Sinfonią Iuventus, z którą nadal współpracuje. Obecnie obok działalności koncertowej prowadzi swoją klasę skrzypiec w ZPSM nr.4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie.


Julia Wąsowicz

Julia Wąsowicz-Michalik – fortepian, akompaniament

Absolwentka Liceum Muzycznego w Gdańsku (dyplom cum laude 1970) i debiut z Bałtycką Filharmonią. W latach 1970-1975 studiowała w Akademii Muzycznej w W-wie w klasie  prof. Reginy Smendzianki i prof. K. Gierzoda. Pracowała w Akademii jako akompaniator w klasie skrzypiec prof. Kucharskiego i Brzewskiego (1975 –1977). W roku 1977 wyjechała do Holandii, gdzie od 1978 jest profesorem fortepianu w Muzelinck (szkoła muzyczna) w Oss w Holandii. W okresie 1980-1985 odbyła studia w Sweelinck Conservatorium w Amsterdamie w klasie prof. Jana Wijn zakończone dyplomem solistycznym i najwyższą kategorią  pedagogiczną. Wystepuje jako solistka i kameralistka (Ensemble Bois-le-Duc).

Monika PolPrzes

Monika Polaczek-Przestrzelska – fortepian, akompaniament

W 1997 r. ukończyła studia pianistyczne w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, w klasie prof. Kazimierza Gierżoda i kameralistykę w klasie prof. Mai Nosowskiej. W latach 1997-98 podjęła studia dziennikarskie w Warszawskim Centrum Dziennikarskim. Jako pianista i aranżer współpracowała z wieloma teatrami Warszawskimi (Narodowy, Rampa, Dramatyczny, Rozmaitości, Studio, Montownia, Stowarzyszenie Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych). Jest autorką muzyki do wielu spektakli teatralnych. Od roku 2000 pracuje jako pianista-akompaniator w ZPSM nr 4 im. K. Szymanowwskiego w Warszawie. Specjalizuje się w muzyce kameralnej. Współpracuje z wieloma solistami instrumentalistami oraz z wokalistami (m.in. z Teatru Wielkiego w Warszawie, Teatru Muzycznego w Łodzi, Teatru Wielkiego w Łodzi i Opery Kameralnej w Warszawie). Prowadzi aktywną działalność koncertową. Jest twórcą fortepianowego Trio Amabile powstałego w 2009 roku (w składzie: Maciej Przestrzelski – skrzypce, Alfred Wiltos –wiolonczela, Monika Polaczek-Przestrzelska – fortepian). Z kursami związana od 2004 roku.